Conditions générale de vente

Algemene voorwaarden

Algemeen: Definities 1.Aanbieder: Hollinsigne naar Nederlands recht, gevestigd en kantoorhoudende te Lelystad. 2.Afnemer: de natuurlijke-, of rechtspersoon, dan wel zijn rechtsopvolger(s), ten behoeve van wie door of vanwege aanbieder producten worden geleverd en/of diensten worden verricht.

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1.Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van de aanbieder zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn via internet te raadplegen, zie: www.hollinsigne.com Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling, houdt in dat de afnemer de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. Van het in deze Voorwaarden bepaalde, kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Deze voorwaarden prevaleren boven eventuele voorwaarden, die door de afnemer van toepassing worden verklaard, behoudens indien en voor zover door aanbieder uitdrukkelijk is afgeweken van deze voorrangsregel.

2.Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van aanbieder worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door aanbieder ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

1.Alle aanbiedingen van de aanbieder zijn vrijblijvend en de aanbieder behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.4. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van bestelling van de afnemer door de aanbieder. Deze is gerechtigd bestellingen te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt de aanbieder dit mee binnen tien (7) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 2.Alhoewel aanbieder de nodige zorgvuldigheid zal betrachten bij het formuleren van zijn aanbiedingen, waaronder begrepen prijslijsten en andere gegevens die op enige (aanstaande) rechtsbetrekking tussen aanbieder en de afnemer kan (gaan) duiden kan de afnemer hieraan nimmer enig gerechtvaardigd vertrouwen met betrekking tot de juistheid van hierin opgenomen gegevens ontlenen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

 

 Artikel 3. Prijzen en betalingen

1.De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Alle betalingen geschieden middels Vooruitbetaling (dit muv Bedrijven en Instellingen) door: 1.storting of overmaking op bankrekeningnr 149412983

2.Indien de afnemer met enige betaling in gebreke is, is de aanbieder gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.Indien gedurende de looptijd van de overeenkomst een wijziging optreedt in de kosten van aanbieder, tengevolge van enigerlei voorziening in een collectieve arbeidsovereenkomst, wet, besluit of beschikking van (semi)overheidswege (buitenlandse overheden daaronder begrepen) van dwingendrechtelijk karakter, dan wel indien buiten de invloedssfeer van aanbieder zodanige kostprijsverhogende omstandigheden optreden dat in redelijkheid van aanbieder niet langer kan worden gevergd dat de overeengekomen prijs wordt gehanteerd verklaart de afnemer zich reeds nu voor alsdan akkoord met een wijziging van die prijs, die door aanbieder aan de afnemer middels de aanduiding van objectieve maatstaven nader zal worden medegedeeld.

 

Artikel 4. Levering

1.De door de aanbieder opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Volgens de wet kopen op afstand mag, de maximale levertijd 30 dagen bedragen tenzij anders overeengekomen. In dit artikel stelt Hollinsigne dan ook, dat Hollinsigne alles levert binnen de termijn van 30 dagen. Als de door de consument bestelde artikelen niet voorradig zijn. Dan geldt een andere leveringstermijn die individueel wordt overeengekomen. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan de afnemer. De afnemer draagt het risico van de zaken over vanaf het moment van levering aan de afnemer. Dit geschied in de meenste gevallen door het tekenen van het ontvangstbewijs van de aangetekende verzending. Waarbij geldt dat het risico van verlies of beschadiging van het product die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden wordt gebracht Indien de afnemer haar noodzakelijke medewerking tot nakoming van de verbintenis door aanbieder niet verleent of doordat een ander beletsel van haar zijde opkomt is aanbieder gerechtigd om, binnen acht dagen nadat de afnemer daartoe door aanbieder in gebreke is gesteld, de overeenkomst te ontbinden of als ontbonden te beschouwen zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn en onverminderd het recht van aanbieder om van de afnemer vergoeding van geleden verlies en/of gederfde winst te vorderen. Daarnaast zal, indien en zolang de door de afnemer veroorzaakte verhindering in de nakoming door aanbieder voortduurt, door de afnemer van aanbieder geen nakoming kunnen worden gevorderd terwijl aanbieder gerechtigd is van de afnemer vergoeding van in redelijkheid gemaakte kosten te verlangen, voortvloeiende uit het in dit artikellid omschreven gedrag c.q. de nalatigheid van de afnemer.

2.De levering vind alleen plaats op het door de afnemer aangegeven factuur adres. Voor bedrijven en instellingen geld dat de levering op een ander adres mogelijk is. Mits dit vooraf is besproken en op schrift is gesteld.

De evolutie van de verspreiding van het coronavirus wordt geëvalueerd op een dag jour.À naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen, betreuren wij om u te informeren dat de levering kan geen garantie wezens, 
kunnen wij niet verantwoordelijk voor vertragingen in de levering

 Artikel 5 : Transport

 1.Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de wijze van transport, verzending, verpakking, e.d. bepaald door aanbieder. Zie ook art. 4.3.

De evolutie van de verspreiding van het coronavirus wordt geëvalueerd op een dag jour.À naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen, betreuren wij om u te informeren dat de levering kan geen garantie wezens, 
kunnen wij niet verantwoordelijk voor vertragingen in de levering

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

1.De aanbieder draagt het eigendom van de zaken over vanaf het moment van levering aan de afnemer. Dit geschied in de meenste gevallen door het tekenen van het ontvangstbewijs van de aangetekende verzending. Waarbij geldt dat het risico van verlies of beschadiging van het product die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden wordt gebracht

 

 Artikel 7. Intellectuele en industriele eigendomsrechten

1.De afnemer dient alle intellectuele en industri?le eigendomsrechten welke rusten op de door de aanbieder geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. 2.De aanbieder garandeert niet dat de aan afnemer geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

 

 Artikel 8. Reclames en aansprakelijkheid

1.De afnemer heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de afnemer de aanbieder daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk (of via e-mail) en gemotiveerd kennis te geven.

 2.Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft de aanbieder de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

 

 Artikel 9. Bestellingen/communicatie

 1.Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen afnemer en aanbieder, dan wel tussen aanbieder en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen afnemer en aanbieder, is de aanbieder niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van de aanbieder.

 

Artikel 10 : Overmacht

1.Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming die aanbieder niet kan worden toegerekend doordat zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt, waaronder begrepen het geval, dat aanbieder door een (toerekenbare) tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is zijn diensten te verrichten. Onder overmacht wordt onder meer begrepen:

 1.bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard, en onverschillig op welke wijze ontstaan vertraagde of te late toelevering door een of meerdere leveranciers van aanbieder;

 2.transportmoeilijkheden of -belemmeringen van elke aard, waardoor het vervoer naar aanbieder toe of van aanbieder naar de afnemer wordt gehinderd of belemmerd. Aanbieder heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien enige omstandigheid (verdere) nakoming verhindert. Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen van aanbieder opgeschort. Indien de periode van opschorting langer duurt dan dertig dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.

1.Indien aanbieder bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is aanbieder gerechtigd het reeds geleverde of uitgevoerde c.q. het leverbare of uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren, en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als reeds geleverde of uitgevoerde c.q. leverbare of uitvoerbare delen geen zelfstandige waarde hebben.

De evolutie van de verspreiding van het coronavirus wordt geëvalueerd op een dag jour.À naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen, betreuren wij om u te informeren dat de levering kan geen garantie wezens, 
kunnen wij niet verantwoordelijk voor vertragingen in de levering,

 

Artikel 11 : Aansprakelijkheid

 1.Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard of omvang dan ook, die is ontstaan door of in verband met de uitvoering door of vanwege aanbieder van hetgeen met de afnemer is overeengekomen, waaronder is begrepen nalatigheden van door aanbieder ingeschakelde derden, tenzij aanbieder opzet of grove schuld kan worden verweten. Onverminderd het in het vorige lid en andere artikelen van deze algemene voorwaarden bepaalde is aanbieder in ieder geval nimmer aansprakelijk voor:

 2.schade tengevolge van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of door gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is; bedrijfs- en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan; schade ten gevolge van verlies van gegevens vastgelegd op magnetische informatiedragers; schade veroorzaakt door medewerkers van aanbieder en/of door haar ingeschakelde derden, door welke oorzaak dan ook ontstaan; schade ontstaan door overmacht in de zin van artikel 10.

 3.In de gevallen, als bedoeld in eerste lid van dit artikel, alsook, indien, gelet op de omstandigheden van het geval de door de afnemer door het verzuim van aanbieder geleden schade naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid door aanbieder dient te worden vergoed, wordt de aansprakelijkheid van aanbieder uitdrukkelijk beperkt tot maximaal het bedrag van de door hem aan de afnemer in rekening te brengen prijs.

De evolutie van de verspreiding van het coronavirus wordt geëvalueerd op een dag jour.À naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen, betreuren wij om u te informeren dat de levering kan geen garantie wezens, 
kunnen wij niet verantwoordelijk voor vertragingen in de levering

Artikel 12 : Garantie

 1.Aanbieder verplicht zich de bepalingen van de fabrieksgarantie van de geleverde zaken op te volgen. Onverminderd het voorstaande kan de afnemer geen beroep doen op ondergenoemde garantiebepalingen:

 1.indien de afnemer wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen, waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens aanbieder zijn verricht; indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik; Indien de fouten zijn opgetreden als gevolg van blikseminslag, brand- of waterschade, of door andere van buitenkomende oorzaken of onheilen; indien de afnemer de zaken heeft verwaarloosd;

 2.indien de afnemer de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld, of zodanig heeft behandeld dat het risico naar verkeersopvattingen voor rekening van de afnemer behoort te komen.

De evolutie van de verspreiding van het coronavirus wordt geëvalueerd op een dag jour.À naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen, betreuren wij om u te informeren dat de levering kan geen garantie wezens, 
kunnen wij niet verantwoordelijk voor vertragingen in de levering

Artikel 13 : Ontbinding/Beindiging

 De afnemer wordt geacht in verzuim te zijn:

1.indien de afnemer enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet-tijdig nakomt; indien aanbieder goede gronden heeft te vrezen dat de afnemer in de nakoming zal tekortschieten en deze niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om zich binnen een bij de aanmaning gestelde redelijke termijn bereid te verklaren zijn verplichtingen na te komen; indien de afnemer zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd en dit niet binnen 10 dagen na beslaglegging wordt opgeheven;

 2.bij overlijden van de afnemer, wanneer deze een natuurlijk persoon is. In geval van verzuim van de afnemer is aanbieder gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en onverminderd het haar toekomende rechten: de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de afnemer en/of, door de afnemer aan aanbieder verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of, het eigendomsvoorbehoud in te roepen. In geval de overeenkomst op enigerlei wijze wordt be?indigd of ontbonden, blijven de bepalingen betreffende ontbinding/be?indiging, toepasselijk recht en geschillen onverkort van toepassing. Alle buitengerechtelijke kosten, die in redelijkheid door aanbieder dienen te worden gemaakt teneinde, nadat de toestand van verzuim voor de afnemer is ingetreden, betaling van haar te verkrijgen zijn voor rekening van de afnemer en bedragen 20% van de openstaande vordering met een minimumbedrag van ? € 35,00 per niet (volledig) betaalde factuur.

 

 Artikel 14. Diversen

 1.Indien de afnemer aan de aanbieder schriftelijk opgave doet van een adres, is de aanbieder gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de afnemer de aan aanbieder schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. Wanneer door de aanbieder gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. De afnemer kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat de aanbieder deze Voorwaarden soepel toepast. Indien ??n of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met de aanbieder in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door de aanbieder vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. 2.De aanbieder is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 

Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1.Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 2.Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

 Artikel 16. Speciale Bestellingen

 1.Alle goederen, die door de afnemer worden besteld met speciale kenmerken zoals namen, functie's, plaatsnamen enz. Worden bestempeld als speciale bestellingen. De factuur voor een speciale bestelling moet vooraf worden voldaan. Dit door de speciale kenmerken van de bestellings eisen. De bestelling moet op schrift worden aangeleverd. Dit per post of per email. Hierin moet staan de naam en adres van de bestellende partij en de naam en adres van de ontvangende partij. De kenmerken van de bestelling zoals namen, functie's, plaatsnamen enz.

2.Zodra de factuur is voldaan zal de bestelling in behandeling worden genomen. Dit alles door het speciale karakter van de bestelling.

 

Artikel 17. Wet koop op afstand Bestelling

 Door te bestellen, geeft u aan akkoord te gaan met onze leverings– en betalingsvoorwaarden. U bent als consument bij aankopen die u bij ons doet beschermd door de 'wet kopen op afstand'. U vindt de uitleg van deze wet onder aan deze pagina. Binnen 24 uur na ontvangst van uw bestelling, ontvangt u een bevestiging van uw bestelling per e-mail. Zodra uw betaling op onze rekening is bijgeschreven, gaan wij over tot verwerking van uw bestelling. Dit muv Bedrijven en Instellingen. In principe hanteren wij een leveringstermijn van 14 werkdagen. Mocht de levertijd van de door u bestelde produkten uitlopen, doordat produkten in het buitenland besteld moeten worden of niet voorradig zijn, stellen wij u hiervan op de hoogte.

 Betalen

Betalen kan op verschillende manieren: Bankoverschrijving U maakt het verschuldigde bedrag over op het volgende rekeningnummer: 149412983 t.v.n Hollinsigne te LELYSTAD. Uw betaling graag onder vermelding van uw naam en/of ordernummer. Bankgegevens buitenlandse overschrijvingen: Chamber of Commerce:32145397 Tax Number NL002408111B75 Bank: Rabobank Hollinsigne Lelystad Accountnumber:149412983 Ibannumber: NL46 RABO 01494 12 983 Biccode: RABONL2U Bezorgkosten De bezorging wordt verricht door postNL,UPS, DHL of TNT De kosten die hieraan verbonden zijn worden automatische doorgevoerd aan de klant via de website. Alle zendingen hebben een trackingnummer. Zowel nationaal als internationaal. Beschadigde of defecte artikelen en verkeerde levering Hollinsigne doet zijn uiterste best om kwaliteitsartikelen te leveren. Het kan bij uitzondering voorkomen, dat u een artikel ontvangt dat beschadigd of defect is. In dat geval leveren wij kosteloos een nieuw artikel of betalen wij u het aankoopbedrag inclusief verzendkosten terug. Wij vergoeden dan ook de verzendkosten voor de retourzending.

 Let op: Wij accepteren geen ongefrankeerde retourzendingen. Dit i.v.m. de extra kosten die hieraan verbonden zijn. Annulering Indien u afziet van uw bestelling, zouden wij het op prijs stellen, dat u ons hiervan middels een e-mail op de hoogte stelt. Indien u ons niet informeert ten aanzien van het annuleren van uw bestelling, worden evt. door Hollinsigne gemaakte verzend- en administratiekosten in rekening worden gebracht. Ruilen en retourneren Als u een artikel wilt retourneren, verzoeken wij u vriendelijk eerst contact met ons op te nemen. Soms zijn problemen eenvoudig op te lossen. Uw ruiling of retourzending wordt slechts geaccepteerd als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

•De ruiling of retourzending dient eerst aangemeld te worden op info@hollinsigne.eu Wacht svp op een bevestigingsmail van uw ruiling of retourzending. U krijgt van ons een adres voor de retourzending. Ruilingen of retourzendingen binnen 7 werkdagen na ontvangst aanmelden. (Kopie) factuur svp bijsluiten. Artikelen die u terugstuurt. Dan dienen deze (onbeschadigd /ongedragen) te zijn. Artikelen die u terugstuurt moeten zijn voorzien van originele verpakking met evt. labels. Bij schoenen de schoenendoos niet beplakken met adressen en ook niet dichtplakken met plakband. De schoenen moeten weer als nieuw verkocht kunnen worden. Zowel originele verpakking en goederen dien in onbeschadigde staat te verkeren. Uw retourzending of ruiling voldoende frankeren en voorzien van een afzender. •Wij accepteren geen ongefrankeerde retourzendingen. Dit i.v.m. de extra kosten die hieraan verbonden zijn. RUILINGEN OF RETOURZENDINGEN DIE NIET AAN BOVENSTAANDE VOORWAARDEN VOLDOEN, WORDEN NIET GEACCEPTEERD EN DERHALVE OOK NIET VERWERKT. Overige informatie: Hollinsigne is niet aansprakelijk voor het verlies en /of diefstal van het door u geretourneerde poststuk. Wij adviseren u dan ook de retouren verzekerd / aangetekend te verzenden! Bij een retourzending zal het aankoopbedrag (minus de verzendkosten) binnen 14 dagen op uw bankrekening worden overgemaakt. Mocht u nog vragen hebben, stuur dan een e-mail naar:

info@hollinsigne.eu Speciaal voor u bestelde artikelen die niet geretourneerd kunnen worden: onder andere de volgende en andere niet genoemde goederen. •Alle artikelen die op speciale bestelling word geleverd. Garantie Wij honoreren altijd de garantiebepalingen van de fabrikant. Indien u aanspraak wilt maken op de fabrieksgarantie, neemt u dan contact met ons op. Wij, of de fabrikant / importeur zullen dan zorgen voor reparatie of vervanging van uw product. Afbeeldingen en productbeschrijving De getoonde afbeeldingen zijn slechts ter illustratie. Hoewel wij er alles aan doen om de afbeeldingen werkelijkheidgetrouw te maken kunnen er verschillen zijn met de geleverde producten. Als een artikel niet voldoet aan de productbeschrijving en/of afbeelding kunt u het artikel kosteloos retour zenden. Zie hiervoor retourzendingen.

 Wetgeving Alle artikelen die wij verkopen zijn toegelaten binnen de Nederlandse wetgeving. Afhankelijk van het artikel kunnen wel restricties bestaan m.b.t. het vervoer c.q. voorhanden hebben van het artikel in bepaalde situaties. Bij verzending naar het buitenland dient de klant eerst te controleren of de bestelde artikelen toegelaten zijn binnen de locale wetgeving. Beperking van aansprakelijkheid Wij stellen ons nimmer aansprakelijk voor schade of letsel ontstaan door het gebruik van door ons geleverde artikelen,ongeacht hoe de schade is ontstaan is. Voorbeelden hiervan zijn, maar beperken zich niet tot: het niet goed functioneren van het artikel, verkeerde gebruiksinstructies of bijvoorbeeld verkeerd gebruik van het artikel. Ook stellen wij ons nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van te late levering. Wet kopen op afstand Sinds 1 februari 2001 is de wet "kopen op afstand" van kracht. Door deze wet hebben consumenten een betere rechtspositie gekregen. Volgens de wet is er van kopen op afstand sprake wanneer consument en verkoper elkaar bij de aankoop niet hebben gezien. De volgende belangrijke uitbreidingen voor wat betreft de rechten van consumenten zijn in de wet kopen op afstand opgenomen: •Consumenten hebben recht op een afkoelingsperiode van 7 werkdagen na levering van het product. Zij mogen een product binnen die periode terugsturen, waarbij ze alleen de portokosten voor het terugsturen hoeven te betalen. De verkoper mag dan geen verzend- of administratiekosten in rekening brengen. De verkoper mag wel voorwaarden verbinden aan het retour zenden. Wanneer de verkoper het product heeft gefinancierd, bijvoorbeeld door het verstrekken van een lening, wordt de financieringsovereenkomst automatisch ontbonden wanneer de consument gebruik maakt van de afkoelingsperiode.

Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de consument geleverd worden. Wanneer dit niet gebeurt, kan de consument de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken. •Als de consument het product binnen de afkoelingsperiode terugstuurt, is de verkoper verplicht binnen 30 dagen het betaalde bedrag terug te betalen. De afkoelingsperiode geldt niet bij: •aankoop van onroerend goed, aankopen die speciaal, op bestelling, zijn gemaakt aankopen die snel kunnen bederven of verouderen, kranten en tijdschriften, cd's, video's en cd-roms waarvan de verzegeling is verbroken, financi?le diensten, weddenschappen en loterijen, logies, vervoer, restaurantreserveringen en vrijetijdsbesteding indien deze zijn afgesproken op een bepaalde datum of voor een bepaalde periode, •een dienst waarmee de verkoper met instemming van de consument is begonnen voordat de afkoelingsperiode is verstreken. De extra plichten van de verkopende partij zijn:

•de verkopende partij moet de volgende gegevens verstrekken voordat consumenten tot aankoop overgaan: zijn identiteit en, bij (gedeeltelijke) vooruitbetaling, zijn postadres, de belangrijkste kenmerken van het product, de prijs van het product (inclusief alle belastingen) indien van toepassing, de kosten van aflevering wijze van, betaling, aflevering of uitvoering het al dan niet van toepassing zijn van de afkoelingsperiode,

 •de eventuele geldigheidsduur van het aanbod of de minimale duur van de overeenkomst als het gaat om, bijvoorbeeld de aanschaf van een abonnement. De leverancier moet uiterlijk bij aflevering ook nog de volgende gegevens verstrekken: •de eisen voor gebruikmaking van de afkoelingsperiode (dit moet schriftelijk gebeuren!), het bezoek- of afhaaladres van de leverancier, gegevens omtrent eventuele garantie indien de koop een duur heeft van meer dan een jaar,

•de vereisten en voorwaarden voor opzegging. Wanneer de leverancier de hierboven vermelde informatie niet (compleet) heeft verstrekt aan de consument, gaat de afkoelingsperiode van 7 werkdagen pas in op het moment dat de consument wel alle informatie heeft gekregen, met een maximum van drie maanden. Alle getoonde artikelen op onze website www.hollinsigne.eu , inclusif de concepten zijn beschermd met een copyright .